Mark

Råmark kallar vi ett markområde som inte berörs av en detaljplan, men som ändå har en förväntning om framtida exploatering eller bebyggelse. Planlagd mark är mark med garanterad byggrätt. Den anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Bostadsmark är mark som i en detaljplan tillåter bostäder. När planbesked har kommunicerats, övergår den aktuella råmarken till pågående plan, det vi kallar mark under planläggning.